Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Preparat owadobójczy Stop pchłom i kleszczom Pess 250 ml

0.25L 121,96 zł/l
30,49 zł

Promocje

Atrybuty produktu

Nowość

Powiązane produkty

Marka

Pess

Pess

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
Pess

Opis produktu:
Stop pchłom i kleszczom. Preparat skutecznie zwalczy pchły i kleszcze w otoczeniu Twojego psa jak również na nim. Należy pamiętać, że tylko 10-20% pcheł bytuje na zwierzęciu, a nawet 80% w jego najbliższym otoczeniu. Preparat w aerozolu Flea Kill przeznaczony jest do zwalczania owadów biegających (pchły karaluchy, mrówki), pająków w pomieszczeniach mieszkalnych i otoczeniu zwierząt (legowiska, posłania, budy)

Nazwa produktu ureg prawnie:
Preparat owadobójczy

Zawartosc netto:
250 ml

Skladniki:
Substancje czynne: Tetrametryna 0,25 g/100g, Pemetryna 0,25 g/100g, Alkohol etylowy, Propan, Butan

Kraj pochodzenia:
Wyprodukowano w Polsce

Zalecenia dla alergikow:
Może powodować reakcję alergiczną u kotów

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Opakowanie: aerozol

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródeł ciepła. Nie zamrażać. Przechowywać z dala od artykułów żywnościowych

Przygotowanie:
Opryskiwać z odległości około 30 cm. Stosować nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Efekt biobójczy po 15-30 minutach. Wstęp do pomieszczenia możliwy zaraz po jego przewietrzeniu

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem ogrzanie grozi wybuchem. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać w dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122°F. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przed zastosowaniem zabezpieczyć akwaria z rybkami i terraria, powierzchnie stykające się z żywnością i paszami, zabawki i inne przedmioty mogące stanowić źródło niezamierzonego spożycia preparatu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Chronić przed dziećmi. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA: W przypadku wdychania może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych. PIERWSZA POMOC: W przypadku *połknięcia: wypłukać usta, *kontaktu ze skórą: przemyć wodą z mydłem, *kontaktu z oczami: płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, *wdychania: wyjść na świeże powietrze. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza, jeżeli pojawią się dodatkowe niepokojące objawy, pokazać opakowanie. SPOSOBY I ŚRODKI USUWANIA SKAŻENIA PRODUKTEM: Obszar wyizolować, odciąć źródło skażenia środowiska. Chronić źródła wody. Stosować suche sorbenty naturalne, roślinne. Odpad zebrać do oznakowanych pojemników i unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI: Zużyty produkt oraz opakowanie można usuwać wraz z odpadami komunalnymi. Pozostałość niezużytego produktu przekazać podmiotom wyspecjalizowanym w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów

Informacje o dostawcy

Adres dystrybutora:
Wytwórnia Chemiczna Pess, Nieznanowice 158, 32-420 Godów, Polska

Kod EAN:
5905596001828