Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Spray OFF! przeciw komrom i kleszczom OFF! 100 ml

0.1L 22,18 zł za 100 ml
22,18 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

OFF!

OFF!

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka producenta:
SC Johnson

Marka:
OFF!

Marka standaryzowana:
Off!

Opis produktu:
OFF! Multi Insect suchy aerozol zapewnia natychmiastową ochronę przed komarami do 8 godzin po aplikacji. Chroni również przed kleszczami, do 8 godzin po aplikacji. Produkt odstraszający (PT19) komary (osobniki dorosłe: Culicidae) i kleszcze (osobniki dorosłe: Ixodidae), do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka. Płyn w postaci aerozolu do powszechnego użytku na zewnątrz pomieszczeń oraz w miejscach dobrze wentylowanych wewnątrz pomieszczeń.

Waga:
Waga brutto - 126 g

Rozmiar opakowania:
100 ml

Jednostka opisowa:
ml

Cechy:
ochrona przeciw zwyczajnym, tygrysim i tropikalnym komarom oraz kleszczom, aż do 8 godzin

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Rodzaj opakowania:
Aerozol

Przechowywanie:
Chronić przed zamrażaniem. Termin ważności: na opakowaniu. (MAN-data produkcji; EXP-data ważności).

Przygotowanie i stosowanie:
Dozowanie i sposób użycia: Dobrze wstrząsnąć przed każdym użyciem. Rozpylić niewielką ilość produktu (1 g na 645 cm2 skóry; 0,388 mg DEET/cm2) i trzymając opakowanie pionowo w odległości 15-20 cm od skóry, na odsłonięte części ciała, a następnie równomiernie rozsmarować (dorośli: ręce, szyja, dolna część ramion i górne części stóp; dzieci w wieku powyżej 12 lat: twarz, szyja i górna część stóp). Rozpylać powoli i równomiernie przez ok. 1 s. Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Stosować maksymalnie 2 razy dziennie u dorosłych i 1 raz dziennie u dzieci powyżej 12 roku życia. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu). Zaniechać stosowania w przypadku wystąpienia podrażnienia. Do użytku zewnętrznego.

Dolna granica wieku:
Zalecana - 12 rok/lata/lat

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
OFF! Multi Insect suchy aerozol. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami. Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) (CAS 134-62-3) 25 g/100 g. Produkt odstraszający (PT19) komary i kleszcze. Przed użyciem należy przeczytać załączoną instrukcję. Nr pozwolenia: PL/2018/0336/MR. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Unikać kontaktu z oczami, błoną śluzową oraz uszkodzoną skórą. Nie stosować pod ubraniem. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie stosować w miejscach, w których produkt może mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po użyciu, a także przed jedzeniem i piciem umyć skórę wodą z mydłem. Produktu nie należy używać z innymi produktami biobójczymi. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie spryskiwać produktem mebli, zegarków, powierzchni plastikowych, malowanych i lakierowanych (również w samochodzie). Aby ograniczyć ukąszenia komarów, zaleca się okrycie pozostałych części ciała ubraniem. Pierwsza pomoc: Jeśli produkt jest używany zgodnie ze sposobem użycia nie należy spodziewać się żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych dla zdrowia człowieka. Połknięcie: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Jeśli objawy się utrzymują, wezwać lekarza. Wdychanie: wyprowadzić na świeże powietrze. Postępowanie z odpadami: Produkt i jego opakowanie należy usuwać w bezpieczny sposób. Nie używać ponownie pustych pojemników. Ochrona środowiska: Nie dopuścić do zanieczyszczenia wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem. Nie opróżniać do kanalizacji. Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w oryginalnym opakowaniu i w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. .

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00, Infolinia 0801 11 12 11, (koszt połącz. wg taryfy operatora),

Adres zwrotny:
SC Johnson Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, tel.: +48 22 445 88 00, Infolinia 0801 11 12 11, (koszt połącz. wg taryfy operatora),

Kod EAN:
5000204152012