Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Udrażniacz odpływów zatkanych włosami HG 500 ml

0.5L 85,76 zł/l
42,88 zł

Promocje

Powiązane produkty

Marka

HG

HG

Składniki, alergeny i wartości odżywcze

Marka:
HG

Marka standaryzowana:
HG

O marce:
HG Spełnia swoje obietnice.

Opis produktu:
HG udrażniacz odpływów zatkanych włosami. - niezwykle skuteczny dzięki zawartości 2 komponentów. - wzbogacony o wodorotlenek potasu. - do zatorów spowodowanych włosami. - gotowy do użycia i wygodny do stosowania. Włosy są jedną z przyczyn blokady odpływów w umywalce, kabinie prysznicowej i wannie w łazience. Pozostałości mydła, tłuszczu oraz resztki pasty do zębów zatrzymywane przez włosy jeszcze zwiększają problem. HG udrażniacz odpływów zatkanych włosami został wzmocniony wodorotlenkiem potasu po to, aby. błyskawicznie poradzić sobie z tym problemem i całkowicie rozpuścić włosy razem z innymi nieczystościami.

Skladniki:
składnik nr 1: anionowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie chloru <5 %

Dodatkowe informacje:
Produkty i wskazówki. Zobacz: hg.eu. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu.

Informacje o przechowywaniu i stosowaniu

Przechowywanie:
Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

Przygotowanie i stosowanie:
Sposób użycia: , 1. Jeśli w zablokowanym odpływie w umywalce, brodziku prysznicowym czy wannie stoi woda, należy najpierw wybrać jej tyle, ile jest to możliwe. , 2. Ostrożnie wlać całą zawartość butelki 1 do odpływu. , 3. Następnie ostrożnie wlać całą zawartość butelki 2 do odpływu i pozwolić na działanie preparatu przez minimum 1 godzinę. Im dłuższy czas działania preparatu, tym większa pewność, że blokada będzie dokładnie rozpuszczona. Jeśli to możliwe, najlepiej zastosować preparat przed pójściem spać, wtedy będzie mógł działać przez całą noc. , 4. Przepłukać dużą ilością wody.

Ostrzezenie dot bezpieczenstwa:
Uwaga: opakowanie transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Jeśli po użyciu tego preparatu HG odpływ nie został udrożniony, to oznacza, że włosy nie były przyczyną blokady. Należy wezwać hydraulika w celu ustalenia przyczyny i odblokowania odpływu. Należy poinformować hydraulika o zastosowaniu produktu HG udrażniacz odpływów zatkanych włosami, zanim przystąpi on do pracy, ponieważ produkt ten może nadal znajdować się w rurach kanalizacyjnych. odpływów do Nieprzeznaczony aluminiowych lub cynkowych. Ten produkt nie usuwa niedrożności spowodowanych przez gruz budowlany, przedmioty metalowe, ścierki do czyszczenia, podpaski lub tym podobne produkty nieulegające rozkładowi. W przypadku oczyszczalni przydomowych należy stosować HG kuchenny środek do udrażniania zatkanego zlewu. . Butelki należy zawsze przechowywać w zaciemnionym miejscu w pozycji pionowej. składnik 1 . UWAGA H315 - Działa drażniąco na skórę. H319 - Działa drażniąco na oczy. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH206 - Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. . składnik 2 . NIEBEZPIECZEŃSTWO H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 - Chronić przed dziećmi. P280 - Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P301+P330+P331- W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501- Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera wodorotlenek potasu, EINECS 215-181-3. Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacje o dostawcy

Adres producenta:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Adres zwrotny:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-177 Łódź, Tel.: 042 655 98 80, www.hgpolska.pl,

Kod EAN:
8711577249953