Przejdź do zawartościPrzejdź do wyszukiwaniaPrzejdź do stopki
Finalizacja zakupu
Łączna liczba pozycji w koszyku: 0. Kwota koszyka: 0,00 zł.Minimum: 100,00 zł

Regulamin Aplikacji Mobilnej Auchan

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki:
  1. korzystania z Aplikacji Mobilnej Auchan (dalej „Aplikacja”), będącej oprogramowaniem działającym na urządzeniach mobilnych (np. smartfonach) z systemem operacyjnym iOS lub Android, posiadających dostęp do Internetu;
  2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Aplikacji przez jej operatora, o którym mowa w ust. 2 poniżej.
 2. Operatorem Aplikacji jest Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032892, o kapitale zakładowym 906 928 900,00 zł, NIP: 5260309174, REGON: 010001888 (dalej „Auchan Polska”).
 3. Kontakt z Auchan Polska jest możliwy pod adresem siedziby wskazanym powyżej, e-mailowo na adres: kontakt@auchan.pl, przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.auchan.pl, a także pod numerem infolinii 22 444 02 22 (informacje o godzinach pracy infolinii są dostępne na stronie internetowej www.auchan.pl; opłata za połączenie – jak za zwykłe połączenie telefoniczne według taryfy operatora osoby nawiązującej połączenie).
 4. Aplikacja jest przeznaczona dla konsumentów. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Użytkownicy”).
 5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu:
  1. App Store – dla systemu iOS;
  2. Google Play – dla systemu Android.
 6. Pobranie Aplikacji ze sklepów, o których mowa powyżej, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem przez Auchan Polska usług jest bezpłatne.
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z ich operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu.
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.auchan.pl, w sklepach App Store i Google Play oraz w Aplikacji. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

§2. Wymagania techniczne i funkcjonalności Aplikacji

 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1. dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 13.0;
  2. dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 5.0.
 3. Aplikacja jest przeznaczona do działania w trybie online, tj. kiedy w urządzeniu mobilnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji można korzystać także w trybie offline. Auchan Polska nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie offline.
 4. Aplikacja daje możliwość Użytkownikowi w szczególności:
  1. przeglądania lokalizacji i informacji o sklepach Auchan Polska oraz – po wyrażeniu zgody na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia mobilnego – z funkcji wskazania danych do nawigacji do tych sklepów (nawigacja jest możliwa za pomocą zewnętrznych aplikacji);
  2. przeglądania aktualnych promocji oraz gazetek Auchan Polska;
  3. założenia Cyfrowego Konta Auchan, o którym mowa w odrębnym „Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl” (po zaakceptowaniu tego regulaminu), logowania do Cyfrowego Konta Auchan i korzystania z dostępnych tam funkcjonalności oraz zapoznawania się z danymi Użytkownika przypisanymi do jego Cyfrowego Konta Auchan (https://zakupy.auchan.pl/regulamin);
  4. korzystania z funkcjonalności związanych z uczestnictwem Użytkownika w Programie Lojalnościowym „Skarbonka”, organizowanym przez Auchan Polska, na zasadach określonych w odrębnym „Regulaminie Programu Lojalnościowego „Skarbonka” (https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulamin-programu-lolajnosciowego-skarbonka);
  5. zapoznawania się i korzystania – na zasadach i warunkach określonych w odrębnych regulaminach, dokumentach lub komunikatach widocznych w Aplikacji – z ofert (w tym ofert kuponowych), skierowanych do Użytkowników (w tym wybranych grup Użytkowników, takich jak np. uczestnicy Programu Lojalnościowego „Skarbonka”, subskrybenci newslettera Auchan Polska);
  6. korzystania z innych funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji.
 5. Niektóre funkcjonalności Aplikacji są dostępne wyłącznie dla Użytkowników zalogowanych do swojego Cyfrowego Konta Auchan lub będących uczestnikami Programu Lojalnościowego „Skarbonka”.
 6. Aplikacja oraz zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Auchan Polska lub jej partnerów biznesowych.

§3. Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownicy są zobowiązani do:
  1. korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego (w szczególności zaś korzystania z Aplikacji w sposób niemający na celu zakłócenia jej funkcjonowania);
  2. korzystania z informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji z poszanowaniem dla praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest w ramach korzystania z Aplikacji dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

§4. Zakończenie korzystania z Aplikacji, modyfikacje i aktualizacje

 1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2. Samo odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego Użytkownika nie jest równoznaczne z usunięciem Cyfrowego Konta Auchan (jeżeli Użytkownik posiada takie konto) ani z zakończeniem uczestnictwa w Programie Lojalnościowym „Skarbonka” (jeżeli Użytkownik jest uczestnikiem tego programu). Użytkownik może zrezygnować z Cyfrowego Konta Auchan i powiązanych z tym kontem funkcjonalności, a także z Programu Lojalnościowego „Skarbonka” i powiązanych z nim funkcjonalności zgodnie z zasadami opisanymi w „Regulaminie Cyfrowego Konta Auchan oraz sklepu internetowego Zakupy.Auchan.pl” lub – odpowiednio – „Regulaminie Programu Lojalnościowego „Skarbonka”.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Auchan Polska, że Użytkownik w związku z korzystaniem z Aplikacji dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, Auchan Polska może podjąć prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 4. W związku ze stałym rozwojem technologii, zmianami przepisów prawa mającymi wpływ na Aplikację lub dostosowaniem Aplikacji do asortymentu oferowanych towarów i usług oraz do działań promocyjnych i marketingowych podejmowanych przez Auchan Polska, Auchan Polska może zmieniać (w tym rozbudowywać, dodawać nowe lub wycofywać dotychczasowe) funkcjonalności Aplikacji. Takie zmiany będą dokonywane po powiadomieniu Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej poprzez zamieszczenie informacji w Aplikacji.
 5. Auchan Polska może zakończyć świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji i wycofać do niej dostęp (wycofanie Aplikacji) z ważnych przyczyn, jakimi są:
  1. ekonomiczna nieopłacalność udostępniania Aplikacji;
  2. uruchomienie w miejsce Aplikacji nowej platformy lub narzędzia realizującego dotychczasowe funkcjonalności Aplikacji;
  3. okoliczności zewnętrzne, niezależne od Auchan Polska, uniemożliwiające dalsze oferowanie Aplikacji (w tym działania zewnętrznych dostawców, na które Auchan Polska nie ma wpływu);
  4. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni, istotny wpływ na Aplikację i uzasadniająca jej wycofanie.
  O wycofaniu Aplikacji Auchan Polska powiadomi Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni.
 6. Informację (powiadomienie) w zakresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Auchan Polska zamieści co najmniej na stronie www.auchan.pl oraz w samej Aplikacji.
 7. Użytkownicy powinni instalować aktualizacje Aplikacji, które są okresowo udostępniane przez Auchan Polska. Aktualizacje pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa Aplikacji, zapewnienie jej prawidłowego działania oraz korzystanie z nowych lub zmodyfikowanych funkcjonalności, jakie mogą być udostępniane przez Auchan Polska w Aplikacji w związku z jej rozwojem i konfiguracji urządzenia mobilnego Użytkownika, aktualizacje mogą być instalowane automatycznie lub wymagać działania Użytkownika.
 8. Auchan Polska jest zobowiązana dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania Aplikacji. Ze względów bezpieczeństwa, a także z uwagi na prace techniczne dotyczące rozwoju lub aktualizacji Aplikacji, Aplikacja może automatycznie wylogowywać Użytkowników lub mogą wystąpić przerwy w jej działaniu. Auchan Polska może również od czasu do czasu wydawać komunikaty dla Użytkowników zawierające zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Aplikacji.
 9. Bez uszczerbku dla zobowiązań Auchan Polska dotyczących zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie do:
  1. zabezpieczenia przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich loginu i hasła używanych do logowania w Aplikacji,
  2. instalowania aktualizacji Aplikacji,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, na których korzysta z Aplikacji, w szczególności poprzez instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa systemu operacyjnego, korzystanie z oprogramowania antywirusowego i zachowanie ostrożności podczas korzystania z Internetu.

§5. Reklamacje

 • Użytkownicy są zobowiązani do:
  1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług należy kierować do Auchan Polska na adres e-mail: kontakt@auchan.pl lub korespondencyjnie na adres: Auchan Polska sp. z o.o., ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja – aplikacja”).
  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail), opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku gdy reklamacja dotyczy nieprawidłowego działania Aplikacji, powinna w miarę możliwości zawierać również nazwę i model urządzenia mobilnego oraz wersję systemu operacyjnego i Aplikacji zainstalowanych na tym urządzeniu.
  3. Auchan Polska udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej lub listem wysłanym na adres podany w reklamacji (w zależności od formy kontaktu preferowanej przez osobę składającą reklamację), w terminie 14 dni od jej otrzymania. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Auchan Polska zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do osoby, która wniosła reklamację, o ich uzupełnienie.
  4. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

§6. Zmiana i dostęp do Regulaminu

 1. Auchan Polska ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
  3. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  4. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  5. zmiana funkcjonalności Aplikacji, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
  6. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  7. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie;
  8. usprawnienie obsługi Użytkowników.
 2. O zmianach w Regulaminie Auchan Polska poinformuje z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni przed ich wejściem w życie – co najmniej poprzez zamieszczenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Aplikacji wraz z udostępnieniem zmienionego Regulaminu w sposób, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Jeśli Użytkownik nie zaprzestanie korzystania z Aplikacji, zmieniony Regulamin będzie się do niego stosować. Niezależnie od powyższego, Użytkownik może zaprzestać korzystania z Aplikacji w każdym czasie na zasadach przewidzianych w § 4 Regulaminu.
 3. Auchan Polska zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie internetowej www.auchan.pl lub jej podstronach oraz bezpośrednio w Aplikacji, a także w sklepach App Store i Google Play.

§7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji jest Auchan Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno (dalej „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres e-mail: daneosobowe@auchan.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, w tym w celu założenia Cyfrowego Konta Auchan oraz dokonywania zakupów w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-księgowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. wysyłania przez Administratora komunikacji marketingowej na podany w Aplikacji numer telefonu i adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkowników na otrzymywanie treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tego typu roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. analitycznym i statystycznym, który polega na analizie aktywności Użytkowników w Aplikacji, a także badaniu satysfakcji Użytkowników z korzystania z Aplikacji – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz preferencji Użytkowników w celu poprawy funkcjonalności Aplikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. wskazania danych do nawigacji do sklepów Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia mobilnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania treści marketingowych od Administratora. Podanie danych o lokalizacji urządzenia mobilnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skorzystania przez Użytkownika z funkcji Aplikacji w postaci wskazania danych do nawigacji do sklepów Administratora.
 5. Dostęp do danych osobowych Użytkowników mogą mieć w odpowiednim zakresie:
  1. upoważnieni pracownicy Administratora;
  2. podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane dane Użytkowników Aplikacji, podmioty wykonujące usługi administracyjne na rzecz Administratora (np. niszczenia dokumentów).
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez następujące okresy:
  1. trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także do czasu usunięcia Cyfrowego Konta Auchan;
  2. w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu komunikacji marketingowej, wyświetlania nawigacji do sklepów Administratora oraz prowadzenia analiz marketingowych, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
  3. w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa;
  4. okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 7. Użytkownik, który udzielił zgody na przesyłanie komunikacji marketingowej, może tą zgodę cofnąć w dowolnym momencie (np. kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: daneosobowe@auchan.pl). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik może cofnąć zgodę na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia mobilnego w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień urządzenia mobilnego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez następujące okresy:
  1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  2. wycofania wyrażonych zgód w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 10. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownicy mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pomocą danych kontaktowych wskazanych w ust. 2 powyżej.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom mającym siedzibę w państwie trzecim, wyłącznie na podstawie zawartych odpowiednich umów (standardowe klauzule umowne zatwierdzone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).
 12. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie. Użytkownikom Aplikacji biorącym udział w Programie Lojalnościowym „Skarbonka” w zakładce „Kupony” będą wyświetlane spersonalizowane oferty, które przyznawane są Użytkownikom biorącym udział w Programie Lojalnościowym „Skarbonka”. Informacje na temat przyznawania kuponów znajdują się w „Regulaminie Programu Lojalnościowego „Skarbonka” dostępnym pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulamin-programu-lolajnosciowego-skarbonka, a także w regulaminie „Kupony rabatowe w Aplikacji Mobilnej Auchan” dostępnym na stronie internetowej www.auchan.pl w zakładce „Regulaminy akcji promocyjnych” pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/prawny/regulaminy-akcji-promocyjnych.
 13. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz plików cookies znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.auchan.pl/pl/dla-klienta/polityka-prywatnosci.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Regulamin dostępny do pobrania pod tym linkiem: Regulamin Aplikacji Mobilnej od 21.08.2023 r.